Rozbudowa szpitala

Ponad 80 milionów złotych w tym ponad 33 miliony złotych dofinansowania ze środków unijnych pochłonie realizacja projektu rozbudowy części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec 2011 roku.

Szpital w Zdunowie od samego początku swego istnienia stanowił spory magnes dla wybitnych specjalistów, a gromadzone latami doświadczenia owocują do dzisiaj. Jednakże nawet najlepsi fachowcy z olbrzymią wiedzą mają bardzo utrudnioną pracę, gdy całe zaplecze nie jest odpowiednio przygotowane i nie spełnia norm nowoczesnego lecznictwa. Część budynków szpitalnych powstała w latach 1915-1920, a kolejne w latach 1930-1932 i 1970. Na ówczesne czasy całość dobrze spełniała swoją założoną funkcję szpitala i sanatorium. Dość szybko jednak ośrodek przekształcił się w wysoko wyspecjalizowaną jednostkę i dziś, po prawie 80 latach licznych zmian w profilu leczenia budynki szpitalne stały się mniej funkcjonalne i nie spełniają założeń stawianych przez nowoczesne lecznictwo. Specjalistyczne pracownie diagnostyczne oraz bloki operacyjne są obecnie zlokalizowane na zewnętrznych krańcach budynku głównego, a oddziały łóżkowe w części środkowej. Skutkuje to przechodniością oddziałów łóżkowych i utrudnia komunikację, a cały układ urbanistyczny jest niefunkcjonalny.

Zapotrzebowanie społeczne na specjalistyczne lecznictwo rośnie z roku na rok. Szpital obecnie przyjmuje rocznie około 60 000 pacjentów, z czego 13 500 jest hospitalizowanych. Przeprowadzanych jest około 5 500 dużych zabiegów operacyjnych, w tym 750 operacji torakochirurgicznych na otwartej klatce piersiowej i 550 operacji na kręgosłupie i wszczepień implantów kręgosłupowych i endoprotez stawu biodrowego i kolanowego. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital jest szeroki i obejmuje miedzy innymi:
– Zabiegi torakochirurgiczne: resekcja tkanki płucnej, zabiegi na klatce piersiowej, drenaże opłucnej, biopsje Danielsa i innych węzłów, biopsje transtorakalne;
– Zabiegi ortopedyczne – traumatologia i ortopedia – zabiegi na kręgosłupie, endoprotezy, zabiegi kostne, zabiegi na tkankach miękkich;
– Zabiegi diagnostyczne – traumatologia i ortopedia – punkcje stawów, punkcje kości, artroskopie;
– Pełną diagnostykę i leczenie pulmonologiczne oraz internistyczne, w tym pełne badania przewodu pokarmowego – gastroskopii, kolonoskopie, sigmoidoskopie, ph-metrie i manometrie wraz z oceną histopatologiczną;
– Leczenie rehabilitacyjne.

Szpital jest obecnie największą placówką wykonującą wysokospecjalistyczne zabiegi wszczepów implantów kręgosłupowych oraz endoprotez stawów biodrowych i kolanowych. Obok działalności leczniczej prowadzona jest działalność dydaktyczna i badawcza. Szpital współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i na świecie.
Mimo ogromu świadczeń wykonywanych przez placówkę, zapotrzebowanie społeczne jest sporo większe. Szpital obecnie dysponuje 5 salami operacyjnymi i 434 łóżkami. Czas oczekiwania pacjentów na wykonanie świadczenia przez szpital jest dość długi i w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:
– Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu około 2 lata;
– Chirurgia Klatki Piersiowej około 14-21 dni;
– Chirurgia ogólna do 120 dni;
– Choroby płuc do 90 dni;
– Choroby wewnętrzne do 10 dni.

Szpital nie posiada specjalistycznego oddziału ratownictwa medycznego, a jedynie zapewnia funkcję ratowniczą dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Mimo bliskości lotniska w Goleniowie transport chorych i poszkodowanych w nagłych wypadkach jest poważnie utrudniony za względu na brak lądowiska dla helikopterów w bezpośrednim otoczeniu szpitala, a przecież czasem o przeżyciu decydują sekundy. Sporadycznie wykorzystywane są okoliczne miejsca dogodne dla lądowania helikopterów, a następnie chorzy są transportowani karetkami do szpitala. Transport chorych do szpitala „z przesiadkami” i ostateczny dowóz karetką nie jest korzystny. Także już na terenie szpitala brak centralnej izby przyjęć ze specjalistycznymi pracowniami i salami operacyjnymi położonymi w bezpośredniej bliskości znacznie utrudnia i przedłuża czas udzielenia pomocy pacjentom. Cały szpital jest skomputeryzowany zarówno w strefie administracyjnej, jak i leczniczej. Istniejąca infrastruktura informatyczna umożliwia przesyłanie danych pomiędzy oddziałami, pracowniami, a nawet przesyłanie obrazów cyfrowych z pracowni bezpośrednio do gabinetów lekarskich. Jednak mimo sporych zasobów informatycznych już uruchomionych i używanych, w szpitalu występują poważne niedogodności funkcjonalne i lokalizacyjne. To, co kiedyś spełniało swoją funkcję w innych realiach, dziś jest prawie nie do przyjęcia. Brak optymalnego układu i rozmieszczenia gabinetów lekarskich, pracowni specjalistycznych i oddziałów łóżkowych skutkuje ograniczoną funkcjonalnością całej placówki. Nowoczesna aparatura także wymaga większego zaplecza technicznego i lokalowego. Poważnym mankamentem jest krzyżowanie się dróg „czystych” i „brudnych” oraz przechodniość oddziałów łóżkowych. Wobec takiej sytuacji w obecnej chwili nie jest możliwe dalsze podnoszenie jakości świadczonych usług przez szpital w istniejącym układzie urbanistycznym. Dlatego też powstał projekt nr RPOWZ/7.3.1/2009/01/PU/6/08 „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. Profesora Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość projektu to 80 780 000 złotych, w tym 33 114 567 złotych dofinansowania z Unii.

Powstanie projektu nie jest działaniem jednorazowym, ale jest konsekwentną realizacją rozwoju szpitala prowadzoną od wielu lat. Do tej pory zrealizowano już kilka dużych projektów, między innymi w roku 1999 uruchomiony został nowoczesny oddział chemioterapii, a od 2001 roku działa pracownia tomografii komputerowej. Lata 2005 – 2009 to realizacja projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
– pn. „Stworzenie ośrodka transplantologii płuc w Szpitalu w Szczecinie – Zdunowie”, który polegał na zakupie nowego sprzętu medycznego oraz dostosowaniu sal operacyjnych do stworzenia możliwości przeprowadzania transplantacji płuc w Szczecinie,
– pn. „Dostosowanie bazy diagnostyki Szpitala w Zdunowie do standardów obowiązujących w onkologii”, polegający na zakupie sprzętu do pracowni radiologicznej i bronchoskopii oraz videotorakoskopu i ultrasonografu z opcją badań śródoskrzelowych.
Uruchomienie badań na w/w sprzęcie zwiększyło dostęp do świadczonych usług medycznych dla mieszkańców województwa, a także mieszkańców regionów ościennych i znacznie przyczyniło się do podniesienia ich jakości. Od 2007 roku prowadzone są prace modernizacyjne i remontowe w głównym budynku szpitalnym. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w naszym regionie oraz wzrost poziomu kształcenia kadry zarówno tej obecnej, jak i studentów.

Projekt inwestycji zakłada budowę dwóch nowych i nowoczesnych brył budynków, ustawionych prostopadle do istniejącej infrastruktury od strony południowej. Ulokowanie nowych budynków pośrodku istniejącej już zabudowy i połączenie ich bezpośrednimi łącznikami komunikacyjnymi z oddziałami wyeliminuje przechodniość oddziałów łóżkowych, skróci drogę do pracowni specjalistycznych oraz rozdzieli drogi „czyste” i „brudne”. W nowych budynkach znajdzie się też główna izba przyjęć oraz pracownie specjalistyczne. Na dachu znajdzie się też lądowisko dla helikopterów. Poprawi to znacznie szybkość i komfort diagnostyki nowo przyjmowanych pacjentów. Zostanie wyeliminowana konieczność transportu nowoprzyjmowanych chorych do pracowni specjalistycznych – obecnie te pracownie są ulokowane w krańcowych częściach istniejącego budynku. Specjalistyczne pracownie diagnostyczne będą ulokowane w sąsiedztwie, a chorzy i poszkodowani po przybyciu do centralnej izby przyjęć nie będą zmuszani do jej opuszczania, aż do całkowitego zdiagnozowania. Lądowisko dla helikopterów poprawi też szybkość dowozu poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i zakładach pracy. Powstanie Oddziału Ratownictwa Medycznego zreorganizuje szybkość udzielania pomocy poszkodowanym w całym regionie. Obecnie na terenie prawobrzeża Szczecina nie ma takiego oddziału.

W nowobudowanych obiektach znajdzie się też sala audiowizualna i sala konsultacyjna. Szpital współpracuje obecnie z licznymi placówkami naukowo-badawczymi, między innymi:
* Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
* Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Szczecinie
* Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii w Olsztynie
* Zakład Patamorfologii Nowotworów Instytutu Onkologii w Gliwicach
* Zakład Patamorfologii Info PAT w Poznaniu
* Barnes Jewish Hospital Washington University of Saint Louis Thoracic Surgery Ward Missoury USA
* University Hospital off Vienna Department of Cardio-Thoracic Surgery Vienna Austria
* University “La Sapienza” Division of Thoracic Surgery Department of Surgery “Paride Stefaninii” Rome Italia
* University Hospital Zurich Division of Thoracic Surgery Zurich Switzerland
* University Hospital Bern Inselspital Division of General Thoracic Surgery Switzerland

Sale audiowizualna i konsultacyjna umożliwią szerszą współpracę z tymi ośrodkami, a także podniosą poziom kształcenia studentów, podnoszenie wiedzy i doskonalenia kadry. Bezpośrednia i prowadzona w czasie rzeczywistym wymiana danych, łącznie z transmisją video, umożliwi szybką i dogłębną diagnostykę oraz konsultacje specjalistów z całego świata.

W ramach programu „Rozbudowa części środkowej budynku głównego wraz z dostosowaniem oddziałów chirurgicznych do wymogów fachowo-sanitarnych w Specjalistycznym Szpitalu im. Profesora Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie” rozbudowie części środkowej szpitala towarzyszy także szereg powiązanych inwestycji. Wykorzystanie naturalnych geotermalnych źródeł ciepła zapewni budowa pomp ciepła na głębokość ponad 150 metrów. Pompy te będą jednocześnie źródłem chłodu, szpital bowiem oprócz ciepła potrzebuje także zimna. To nowoczesne rozwiązanie pozwoli obniżyć koszty eksploatacji starej i nowej infrastruktury. Podziemne łączniki techniczne pomiędzy budynkami szpitalnymi i budynkami techniczno-administracyjnymi rozdzielą drogi „czyste”, czyli obsługę pacjentów od dróg „brudnych”, czyli gospodarczo-administracyjnych. Zadbano też o nową wentylację oddziałów szpitalnych. Powstaną nowe tereny rekreacyjno-wypoczynkowe dla pacjentów i personelu. Nie zapomniano też o osobach mniej sprawnych ruchowo. Podjazdy będą dostosowane dla potrzeb ludzi poruszających się na wózkach, a dotarcie do poszczególnych kondygnacji zapewnią dźwigi osobowe.

Warto też wspomnieć, że sama koncepcja na początku sanatorium, a w późniejszych latach szpitala nie była nigdy do końca zrealizowana. Front budynków szpitalnych nie ma połączenia z drogą dojazdową. Pierwotne niemieckie plany zakładały dojazd do sanatorium i szpitala dawną drogą z Dąbia do Stargardu, obecnie jest to leśna droga, przedłużenie ulicy Stary Szlak. Nigdy jednak nie zostało to zrealizowane. Obecna brama główna miała być bramą pomocniczą i gospodarczą. Droga wewnętrzna od istniejącej bramy do budynków szpitalnych nie miała być drogą dla pacjentów. Projekt rozbudowy przywraca pierwotną koncepcję i założenia dojazdu do budynków. Powstanie nowy dojazd dla karetek i pacjentów. Przed szpitalem znajdzie się miejsce na parking samochodowy.

Pomysł i zauważenie potrzeby budowy sanatorium, jaki powstał ponad 100 lat temu w 1890 roku w głowie kupca szczecińskiego Ferdynanda Ludwiga Karkutscha realizowany od 1915 roku przez władze niemieckie, a następnie polskie, do dzisiaj nic nie stracił na aktualności. Szpital w Zdunowie ma szansę stać się jedną z najnowocześniejszych placówek nie tylko w naszym regionie, ale i w Polsce. Nowoczesne i funkcjonalne zaplecze urbanistyczne w połączeniu z wysokokwalifikowaną kadrą są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług medycznych. Mądre i przemyślane działania stanowią podstawę dla poprawy standardu opieki medycznej oraz torakochirurgii, chemioterapii, ortopedii, traumatologii, pulmonologii i ratownictwa medycznego na okres najbliższych kilkudziesięciu lat.

Artykuł powstał na podstawie materiałów udostępnionych przez Specjalistyczy Szpital im. Profesora Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie. Dziękuję za pomoc i materiały.

Top