Ogłoszenie o przetargu

zwikZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie Tel: 91 44 26 200, fax 91 42 21 258, www.zwik.szczecin.pl OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Przytorze 5.

1. Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu nr 39 i nr 40 z obrębu 4102 o łącznej powierzchni 1462m2 o przeznaczeniu terenu: zabudowa usługowa i stacja transformatorowa. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00052222/3.

2. Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 600,00zł netto. Wadium wynosi 1800,00zł. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 30,00zł.

3. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w banku PEKAO SA I O/Szczecin nr rachunku 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360, z dopiskiem „Wadium przetarg na dzierżawę działki nr 39 i nr 40”.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jw., nie później niż 3 dni przed przetargiem. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto ZWiK Sp. z o.o.

5. Wniesienie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Regulaminem Przetargu oraz Ogłoszeniem o przetargu i przyjęciem ich bez zastrzeżeń.

6. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, będzie zaliczone na poczet kaucji, o której mowa w pkt. 23 Regulaminu Przetargu. Pozostałym uczestnikom postępowania przetargowego wadium w kwocie nominalnej zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane konto. W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia w wyznaczonym terminie umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi.

7. Dział III i IV księgi wieczystej nr KW SZ1S/00052222/3 – brak wpisów.

8. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT, o ile będzie to wynikało z przepisów obowiązujących w chwili zawarcia umowy dzierżawy.

Przetarg odbędzie się dnia 04.07.2016r. o godz. 12.00 w sali nr P11/P12 w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. przy ul. M. Golisza 10 w Szczecinie.

UWAGA!
– Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn, co nie będzie uprawniało uczestników przetargu do kierowania wobec Spółki roszczeń odszkodowawczych.
– Szczegółowe informacje na temat przetargu, w tym dotyczące możliwości zapoznania się ze wzorem umowy dzierżawy, można uzyskać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. przy ul. M. Golisza 10 w pok. 203, tel. 91 44 26 208.
– Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu dostępnym na stronie internetowej www.zwik.szczecin.pl w zakładce przetargi oraz www.bip.zwik.szczecin.pl w zakładce zamówienia publiczne/przetargi.

Top