Urząd Miasta informuje

Urzad miasta SzczecinaNa podstawia art. 21 ust. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. nr. 199 z dnia 7 listopada 2008 r. poz. 1227 Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podaje do publicznej wiadomości, że decyzja nr. 979/14 z dnia 04-07-2014 o pozwoleniu na budowę dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn300mm, dn250mm, dn200mm, dn160mm oraz tłocznej dn125mm w obrębie ulic Rozdroże, Lutyków, Przylesie, Przytorze, Sokołowskiego i Żuka w Szczecinie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko pod numerem 3789/2014.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej w pokoju 208 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 w terminie do 28 lipca 2014r.

Top