Komunikat Urzędu Miasta Szczecin

OCHRONA MIEJSC LĘGOWYCH I MIEJSC BYTOWANIA PTAKÓW ORAZ LETNICH KOLONI NIETOPERZY

W związku z planowaniem prac remontowych i ociepleniowych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin przypomina właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości zabudowanych o obowiązku ochrony miejsc lęgowych i miejsc bytowania ptaków oraz letnich koloni nietoperzy. W celu zapobieżenia przypadkom niszczenia tych miejsc, zwłaszcza przez zleceniobiorców (wykonawców) spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w związku z wykonywanymi pracami, należy stosować się do następujących zaleceń:

1. W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy w budynku należy uzyskać opinię chiropterologiczną co do możliwości przeprowadzenia prac remontowych i optymalny okres ich przeprowadzenia
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych w okresie od 1 marca do 16 października należy uzyskać opinię ornitologiczną, stwierdzającą obecność lub jej brak chronionych gatunków ptaków w danym obiekcie budowlanym (opinię taką mogą wystawić podmioty wymienione poniżej)
3. W przypadku obecności chronionych gatunków ptaków gnieżdżących się w otworach wentylacyjnych lub na elewacji budynku, który będzie ocieplany lub remontowany w okresie od 1 marca do 16 października, należy:

1) W odniesieniu do gatunków ptaków objętych ochroną ścisłą (zdecydowana większość gatunków):
– w przypadku braku jaj, lub form młodocianych, gdy zachodzi konieczność wypłoszenia ptaków lub nietoperzy uzyskać zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie art. 56 ust. l pkt. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DZ. U Nr 92, poz 880 z póź. zm ),
– w_przypadku obecności jaj, form młodocianych i form rozwojowych, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia tych form, uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie art. 56 ust. 2 pkt. 2 przywołanej ustawy

2) W odniesieniu do gatunków objętych ochroną częściową należy:
– w przypadku braku jaj, lub form młodocianych, gdy zachodzi konieczność wypłoszenia ptaków lub nietoperzy uzyskać zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie art. 56 ust. 2 pkt. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DZ. U Nr 92, poz 880 z póź. Zm )
– w_przypadku obecności jaj, form młodocianych i form rozwojowych, gdy zachodzi ryzyko zniszczenia tych form, uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w trybie art. 56 ust. 2 pkt. 2 przywołanej ustawy

W przypadku obecności ptaków gnieżdżących się w otworach elewacji budynku lub przewodach wentylacyjnych należy zastosować technologie prac, które zagwarantują pozostawienie otworów o średnicy do 10 cm, umożliwiających bytowanie małych ptaków (jeżyki, wróble)

Natomiast, gdy zachodzi konieczność zamknięcia otworów wentylacyjnych wymagane jest uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie na zniszczenie siedliska gatunków chronionych.

Stosownie do § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220 poz. 2237), w związku z art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wprowadzono, m.in zakaz niszczenia gniazd, zabijania, okaleczania, umyślnego płoszenia i niepokojenia tych zwierząt. Stosownie do § 7 pkt 2 ww rozporządzenia, w związku z art. 52 ust. 2 pkt 2 tej ustaiwy, zakaz niszczenia gniazd nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. Zgodnie z art 127 pkt 2e przywołanej ustawy o ochronie przyrody ten, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Jednocześnie przypomina się, że w przypadku zagrożenia bytowania ptaków w tych miejscach, lub zniszczenie ich siedlisk mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. Ustaw nr. 75, poz 493).

O opinię ornitologiczną lub chiropterologiczną można się zwrócić między innymi do następujących podmiotów:

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
ul. Monte Cassino 7/27, 70-465 Szczecin
tel. 0606 278 697

Federacja Zielonych GAJA
ul. 5 Lipca 45, 70-375 Szczecin
e-mail: fzbiuro@gajanet.pl
tel: (0-91) 489 42 33
fax (0-91) 489 42 42

Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP ”Salamandra” w Szczecinie
Katedra Entomologii Akademii Rolniczej w Szczecinie
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
e-mail: szczecin@salamandra.org
tel. (0 91) 425-03-72

Pracownicy naukowi uczelni wyższych zajmujący się, m.in ochroną gatunkową zwierząt

W przypadku pytań w sprawie uzyskania zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
tel. (091) 430-52-00

Zastępca Dyrektora
Dariusz Matejski

Top