Ochrona miejsc bytowania bezdomnych kotów

Poniżej przedstawiam treść pisma Zastępcy Dyrektora Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin Dariusza Matejskiego. Pisma otrzymała Rada Osiedla, a jest adresowane do wszystkich mieszkańców.

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Plac Armii Krajowej 1

dotyczy: ochrony miejsc bytowania bezdomnych kotów

W związku z sygnałami od mieszkańców oraz organizacji społecznych Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin przypomina właścicielom, zarządcom i administratorom posesji oraz pozostałych nieruchomości w granicach administracyjnych Miasta, w obrębie których bytują wolno żyjące koty, o obowiązku brania czynnego udziału w zapewnianiu opieki i ochrony bezdomnym kotom. Apelujemy także o współpracę ze społecznymi opiekunami kotów (wolontariusze), zwłaszcza przy organizowaniu i ochronie miejsc bytowania zwierząt, które mogą je zabezpieczać przed mrozem, opadami atmosferycznymi czy zagrożeniem pochodzącym od ludzi, psów, itp. Obowiązek ten pośrednio wynika zarówno z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt (Dz. U„ z 2003 r„ Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.), jak i uchwały Nr 1X/181/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych. W trosce o los zwierząt prosimy o udzielanie pomocy społecznym opiekunom i tym mieszkańcom wrażliwym na los bezdomnych kotów, którzy udostępniają im schronienie lub zamierzają zorganizować zwierzętom takie miejsca. Jednocześnie jest oczywistym, że na tych osobach spoczywa obowiązek utrzymania miejsc bytowania zwierząt w należytej czystości i porządku. Działania wolontariuszy powinny również dążyć do ograniczenia populacji dziko żyjących kotów między innymi przez doprowadzenia do sterylizacji kotek.

Szczecin, 2012.01.03 r.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Dariusz Matejski

Tyle pismo, a więcej o sterylizacji można poczytać na stronie TOZ Szczecin

Top