Komunikat WGKiOŚ w Szczecinie

OCHRONA MIEJSC LĘGOWYCH I MIEJSC BYTOWANIA PTAKÓW ORAZ LETNICH KOLONI NIETOPERZY ORAZ MIEJSC ROZRODU I BYTOWANIA PTAKÓW

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin przypomina właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości zabudowanych o obowiązku ochrony miejsc lęgowych i miejsc bytowania ptaków oraz letnich koloni nietoperzy. Dotyczy to wszystkich prac związanych z remontami, pracami ociepleniowymi, wycinką drzew i krzewów oraz prac ziemnych szczególnie na terenach z bujną roślinnością zielną, czy w pobliżu oczek i cieków wodnych. W celu zapobieżenia przypadkom niszczenia tych miejsc, zwłaszcza przez zleceniobiorców (wykonawców) spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w związku z wykonywanymi pracami, należy stosować się do następujących zaleceń:

  1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych w okresie od 1 marca do 16 października należy uzyskać opinię ornitologiczną stwierdzającą obecność lub jej brak chronionych gatunków ptaków w danym obiekcie (opinię taką mogą wystawić podmioty wymienione poniżej)
  2. W przypadku obecności chronionych gatunków ptaków gnieżdżących się w otworach wentylacyjnych lub na elewacji budynku, który będzie ocieplany lub remontowany w okresie od 1 marca do 16 października należy:
    • zastosować technologie prac , które zagwarantują pozostawienie otworów o średnicy do 10 cm, umożliwiających bytowanie małych ptaków (jeżyki, wróble)
    • gdy zachodzi konieczność zamknięcia otworów wentylacyjnych zniszczenia gniazd na elewacji, wymagane jest uzyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie na zniszczenie siedliska gatunków chronionych
  3. W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy w budynku należy uzyskać opinię chiropterologiczną co do możliwości przeprowadzenia prac remontowych i optymalny okres ich przeprowadzenia.
  4. W przypadku cieków i zbiorników wodnych należy uzyskać opinię herpetologiczną, stwierdzającą obecność lub jej brak chronionych gatunków płazów i gadów w danym obiekcie.

Zgodnie z art. 127 pkt 2e przywołanej ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr. 92, poz. 880 z póź. zm.), ten, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

Zastępca Dyrektora
Dariusz Matejski

Top